Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Edualdo augustus 2018

U gaat als Gebruiker op individuele basis gebruikmaken van Edualdo, een dienst aangeboden door Stichting Schoolinfo, hierna te noemen Schoolinfo. Edualdo is een platform voor kennisuitwisseling onder docenten in het Voortgezet Onderwijs. Aan het gebruik van Edualdo worden voorwaarden verbonden die in deze Gebruikersvoorwaarden zijn opgenomen.

1. Definities

 1. Account: de registratie waardoor de Docent toegang heeft tot het platform Edualdo.
 2. Content: alle via Edualdo beschikbare leermiddelen, teksten, afbeeldingen, (examen)producten, werken en overige content.
 3. Docent: de natuurlijke persoon die werkzaam is als docent in het Voortgezet Onderwijs, dan wel in opleiding is voor het Voortgezet Onderwijs, dan wel in de afgelopen 3 jaar werkzaam was als docent in het Voortgezet Onderwijs.
 4. Edualdo: een platform voor kennisuitwisseling onder docenten in het Voortgezet Onderwijs aangeboden door Stichting Schoolinfo, waarop de Docent kan inloggen en Content kan plaatsen.
 5. Gebruiker: de Docent die gebruikmaakt van Edualdo.
 6. Gebruikersvoorwaarden: de voorwaarden zoals opgenomen in dit document die van toepassing zijn op de Overeenkomst.
 7. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Schoolinfo en Gebruiker doordat Gebruiker een Account aanmaakt op Edualdo.
 8. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, databankrechten en handelsnaamrechten en rechten op knowhow/bedrijfsgeheimen.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Schoolinfo en Gebruiker.

3. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst beëindigen door de andere partij schriftelijk te berichten.
 3. Schoolinfo kan Edualdo en de Gebruikersvoorwaarden op ieder moment wijzigen, beëindigen en/of afsluiten waarbij (een) wijziging(en) bekend wordt gemaakt op de website van Edualdo en door toezending per email aan de Gebruiker.

4. Edualdo

 1. Docenten kunnen via hun Account Content op Edualdo plaatsen, uploaden en downloaden. Docenten kunnen via Edualdo participeren in discussies op fora en andere interactieve sessies. Zo kunnen Docenten gebruikmaken van elkaars Content en wordt maximale kennisdeling in het onderwijs nagestreefd.
 2. Schoolinfo levert Edualdo “as is” en voor zover wettelijk toegestaan met uitsluiting van alle impliciete en expliciete aanspraken op conformiteit en juistheid en zal zich naar beste vermogen inspannen Edualdo aan te bieden en beschikbaar te houden.
 3. Schoolinfo stelt aan Gebruiker op basis van een gebruikslicentie Edualdo gedurende de looptijd van de Overeenkomst ter beschikking. Het recht tot gebruik van Edualdo kan door Schoolinfo beperkt worden tot een maximum aantal Gebruikers. Het recht tot gebruik is niet exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar en niet sub-licentieerbaar.
 4. Schoolinfo onderhoudt Edualdo actief. Onderhoud kan op elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid van Edualdo. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud kan resulteren in wijzigingen.
 5. Alle Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van Edualdo berusten bij Schoolinfo en/of haar toeleveranciers. Het gebruik van Edualdo constitueert op geen enkele manier een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten.
 6. Op Edualdo wordt Content gedeeld door Gebruikers en ter beschikking gesteld door Schoolinfo. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar op Edualdo geplaatste Content en, in voorkomend geval, voor toestemming van de rechthebbende(n) van die Content.
 7. Voor zover er Intellectuele Eigendomsrechten rusten op de Content van een Gebruiker, dan verleent Gebruiker een onvoorwaardelijke en niet-exclusieve licentie aan Schoolinfo en andere Gebruikers voor het gebruik van deze Content.

5. Persoonsgegevens

 1. Schoolinfo zal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, met inachtneming van de stand van de techniek en de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen, een passend beschermingsniveau verzekeren, zulks met inachtneming van de risico’s die het verwerken van persoonsgegevens, en de aard daarvan, meebrengen. Schoolinfo zal de gebruikers van haar diensten informeren over het gevoerde informatiebeveiligings- en privacy-beleid en de uitkomsten van uitgevoerde onafhankelijke toetsingen (zoals ISO-certificeringen) publiek beschikbaar stellen.
 2. Schoolinfo heeft een passend beleid voor de omgang met datalekken en zal Gebruiker informeren in geval er zich een datalek voordoet met betrekking tot Edualdo. Schoolinfo zal maatregelen en vervolgstappen nemen om de gevolgen van het datalek te beperken en om herhaling te voorkomen.

6. Rechten en verplichtingen

 1. Gebruiker is ermee bekend dat Edualdo een platform is voor Docenten. Een Account is alleen toegestaan voor Docenten. Gebruikers die zich onterecht voordoen als een Docent, kunnen door Schoolinfo per direct van Edualdo verwijderd worden.
 2. Gebruikers zullen geen virussen of andere schadelijke programma's verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schendingen van enige andere wettelijke verplichting.
 3. Gebruiker zal zich op Edualdo, jegens Schoolinfo en jegens andere Gebruikers en derden gedragen conform hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 4. Schoolinfo verplicht zich misbruik van Edualdo tegen te gaan en in het geval van (vermoedelijk) misbruik passende maatregelen te treffen, ter discretie van Schoolinfo.
 5. Gebruiker is verplicht om zorgvuldig en veilig om te gaan met Edualdo en de identificatie-, authenticatie- en/of autorisatiegegevens die aan Gebruiker zijn verstrekt in het kader van het gebruik van Edualdo.
 6. Schoolinfo heeft het recht nadere (gebruiks-, veiligheids- of procedure-)regels en/of beperkingen op te leggen aan gebruik van en (digitale) communicatie over Edualdo. Deze regels of beperkingen kunnen mede inhouden dat Gebruiker van bepaalde digitale communicatiemiddelen juist wel of niet gebruik mag maken, of dat Gebruiker gebruik zal moeten maken van een door Schoolinfo aangewezen elektronische klantomgeving (dashboard).

7. Maatregelen, opschorting en ontbinding

 1. In het geval van een overtreding en/of niet (tijdige) nakoming van de Gebruikersvoorwaarden door Gebruiker of een concreet vermoeden daarvan is Schoolinfo gerechtigd om passende maatregelen te treffen, ter discretie van Schoolinfo, waaronder het tijdelijk of permanent ontzeggen van toegang tot Edualdo of de opschorting van haar verplichtingen jegens Gebruiker.
 2. Lid 1 geldt ook indien er sprake is van een mogelijk (beveiligings-)incident, in die zin dat er sprake is van een gebeurtenis die een bedreiging vormt voor de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van Edualdo.
 3. In geval van overmacht is Schoolinfo niet gehouden tot nakoming van de Gebruikersvoorwaarden. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan overmacht van toeleveranciers, elektriciteitsstoring, storing van internet/computernetwerk/ telecommunicatiefaciliteiten, werkbezetting.
 4. In geen van bovengenoemde gevallen is Schoolinfo verplicht tot enige financiële vergoeding.

8. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor door de Gebruiker ingevoerde gegevens en geplaatste Content en vrijwaart Schoolinfo voor alle aanspraken van derden dienaangaande.
 2. Schoolinfo garandeert niet dat de op de Edualdo geplaatste Content up-to-date, compleet, rechtmatig en/of accuraat is. Schoolinfo aanvaardt geen aansprakelijkheid dienaangaande.
 3. Schoolinfo is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de niet beschikbaarheid van Edualdo, van materiaal dat op Edualdo beschikbaar is of verkregen wordt via cookies, indirecte schade of gevolgschade.
 4. In alle andere gevallen is Schoolinfo enkel aansprakelijk tot het bedrag waar Schoolinfo in het desbetreffende geval aanspraak op kan maken bij haar aansprakelijkheidsverzekeraar.

9. Klachtenregeling

 1. Klachten over het gebruik en functioneren van Edualdo dienen binnen redelijke termijn en in ieder geval binnen 3 weken na ontdekking te worden gemeld aan [email protected]
 2. Schoolinfo zal klachten over het gebruik en functioneren van Edualdo zo snel mogelijk onderzoeken (in ieder geval binnen 3 weken) en waar mogelijk daarop actie ondernemen, welke actie ter volledige discretie is van Schoolinfo.
 3. Strafbare feiten, onrechtmatigheden en/of enige inbreuk op een recht dienen onverwijld gemeld te worden bij Schoolinfo, waarna Schoolinfo indien nodig zo snel mogelijk doch binnen redelijke termijn zal overgaan tot het treffen van maatregelen, waaronder het verwijderen van de desbetreffende Content van Edualdo.

10. Overige bepalingen

 1. Partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de Overeenkomst en alle informatie die in het kader van Edualdo tot hun beschikking komt. Dit geldt niet voor informatie die van algemene bekendheid is, voorheen al bekend was, door een derde te goeder trouw ter beschikking is gesteld, dan wel waarvan wettelijke voorschriften vereisen, dat deze bekend gemaakt moet worden.
 2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden dan de onderhavige wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Formele kennisgevingen op grond van de Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden.
 4. Indien enige bepaling van de Gebruikersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Gebruikersvoorwaarden onverminderd van kracht.
 5. Partijen verbinden zich in te spannen om eventuele geschillen in der minne te schikken.
 6. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 7. Op het gebruik van Edualdo en de Gebruikersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als domicilie en plaats van uitvoering wordt gekozen voor de plaats Utrecht.

Versie 1.0 (23 augustus 2018)Privacy/Cookie verklaring Edualdo

Edualdo is onderdeel van het project leerling2020 van Stichting Schoolinfo en respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Via de website edualdo.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens heeft Edualdo van mij?

Om onze website en diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Website bezoekers: IP-adres en bezoekgedrag.
 • Vraagstellers: naam, vak, onderwijssoort, school, e-mailadres.

Waarom heeft Edualdo mijn gegevens nodig?

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:

 • uw vraag te verwerken;
 • onze diensten te optimaliseren;
 • de relatie met u te onderhouden en uit te breiden;
 • fraude te voorkomen en te bestrijden;
 • te voldoen aan de wet;

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als het nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Feedback

Edualdo bevat een feedbackfunctie die u kunt gebruiken voor het geven van feedback over onze dienst. De gegevens die u ons hierbij verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw feedback.

Kan ik mijn toestemming intrekken?

Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd (zonder terugwerkende kracht) deze te allen tijde in te trekken. Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt? U gegevens blijven bij Schoolinfo en worden niet verstrekt aan derden.

Zorgt Edualdo dat mijn gegevens beschermd zijn?

De dienst Edualdo is onderdeel van het project leerling2020 van Schoolinfo. Schoolinfo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
 • Personeel wordt getraind rondom privacy;
 • Persoonsgegevens worden enkel via SSL verbindingen verzonden;
 • Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk versleuteld en geanonimiseerd opgeslagen;
 • Strikt wachtwoordbeleid;

Voor meer informatie over onze beveiliging kunt u contact met ons opnemen. De gegevens hiervoor vindt u hieronder.

Maakt Edualdo gebruik van Cookies?

Ja edualdo.nl maakt gebruik van cookies. Klik om je cookie toestemming te resetten en opnieuw te geven.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er melding in de topbar waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessieinformatie.
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via u terecht kom? Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacy rechten?

U heeft de volgende privacy rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);
 • Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van uw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik Edualdo bereiken?

Voor vragen of verzoeken omtrent de privacy kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

[email protected]
Stichting Schoolinfo